ใบสมัครทดสอบมาตรฐานทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ
กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน
Please provide a valid state.
Zip code required.
Please provide a valid state.
Please provide a valid state.
ปี
Zip code required.
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
กรุณาระบุที่อยู่
กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุตำบล
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ผู้ปกครอง
กรุณาระบุชื่อบิดา
กรุณาระบุนามสกุลบิดา
กรุณาระบุอาชีพบิดา
Please provide a valid state.
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ของบิดา
กรุณาระบุชื่อมารดา
กรุณาระบุนามสกุลมารดา
กรุณาระบุอาชีพมารดา
Please provide a valid state.
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มารดา

สถานภาพทางการศึกษา

กรุณาระบุสถานภาพการศึกษา
กรุณาระบุชื่อโรงเรียน
กรุณาระบุจังหวัดของโรงเรียน

แผนการเรียน

กรุณาระบุ...
กรุณาระบุ...

ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ทุกประการ หากพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฝ่าผืนประกาศการสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว หรือข้อความที่ระบุในเอกสารการสมัครไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที